Български | English | Spanish |
 

News

15.08.2016

 HIKVISION Authorised Installer

03.11.2016

deepXIT BlackHat EU, London

25.01.2016

[deep eSupport] by TeamViewer
Windows, MacOS, Linux, iPhone/iPad iOS, AndroidOS


Login

Advetising

Home :. Services :. eSign
 
eSign

Предлагаме цялостно решение по издаване и инсталирането и конфигурирането на услугите за електронен подпис.

Електронен подпис е реквизит на електронният документ, предназначен за защитата му от фалшификация. Използването му е характерно за: подписването на договори, справки в институции даващи право на достъп с електронен подпис, финансови транзакции,

Електронен документ е всяко електронно съобщение (e-mail, SMS и др.), документи издадени от Microsoft Word и Microsoft Excel, Adobe PDF, OpenOffice, Lotus Notes, Corel Words и др. при които издателя им се обвързва съгласно ЗЕДЕП в РБългария със съдържанието им едва след като постави своя личен/фирмен цифров подпис.

Закон за електроннният подпис и електронният документ - ТУК

НАРЕДБА ЗА ДОСТЪПА НА НОТАРИУСИТЕ ДО НАЦИОНАЛНАТА БАЗА ДАННИ "НАСЕЛЕНИЕ", ПОДДЪРЖАНА ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Приета с ПМС № 194 ОТ 08.09.2010 г.
Обн. ДВ. бр.73 от 17 Септември 2010г.

http://www.notary-chamber.org/